השימוש והגלישה באתר allaboutjerusalem.com (להלן "AAJ") הנם בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש ע"פ תקנון זה:
 
 כללי

1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר  "AAJ" על כל אתרי המשנה שלהם במידה וישנם.
 
2. במסגרת פעילות אתר "AAJ" , ניתנת האפשרות לכל גולש באינטרנט באמצעות מחשב ו/או כל מדיה אחרת, מידע לקריאה בתחומים שונים באתר, המצוי בחלקו בבעלות בעלי האתר ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים (כדוגמת מורי דרך, צלמים, כתבים ועוד), אשר נתנו לבעלי האתר הרשאה לעשות בו שימוש באתר בכתב או בעל פה.

 אתר "AAJ" מאפשר למשתמשים/גולשים לפרסם במקומות המיועדים לכך טוקבקים (תגובות) ביחס לחלק מהתכנים וכן להעלות, בכפוף לאיסורים ומגבלות לפי הדין ולפי תקנון זה, תכנים השייכים להם, כגון קבצי אודיו, וידאו, תמונות, צילומים, תכנים, קישורים, אנימציות, איורים, מצגות וכו', כמו גם במסגרת פורומים, קהילות, יומן ארועים, בלוג, פרסומים, דוא"ל וכו' במידה ויש או יהיו בעתיד באתר.

שימוש במידע באתר

3. השימוש המותר בחומרים באתר הוא לשימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי להעביר או להרשות להעביר מידע או לתת הרשאה לשימוש כלשהו במידע המופיע באתר, בין שלא בתמורה ובין אם בתמורה, לצדדים שלישיים.

4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש באתר מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים לכל מטרות רווח ו/או  מסחר או  מטרות עסקיות כלשהן ו/או באופן העלול לפגוע בעסקי אתר  "AAJ", ובכלל זה אחסון ו/או הצגת המידע מחוץ לאתר  "AAJ" , לרבות  אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה קיימת אחרת.

למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל ביחס לכל סוגי המידע שבאתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קניינו של בעלי האתר.

5. השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש, כולל הרשמה לסיורים ו/או הרצאות ו/או כל קשר שנוצר דרך האתר עם מורה דרך ו/או מדריך המפרסם את מרכולתו באתר.

6. למען הסר ספק, לא חלה על בעלי אתר "AAJ" כל אחריות על פרסומים באשר הם של גופי צד שלישי כמו מוזיאונים, אנשי יח"צ, מדריכים וכיו"ב (כמו לדגומא ביטול טיול, סיור, הרצאה שפורסמו באתר בידי צד ג').

פרטי המשתמשים

7. המשתמש (גולש) אינו חייב במסירת פרטים כלשהם לאתר ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד. בעלי האתר רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש מרצונו במסגרת הגלישה באתר, ובמידע נוסף שמסר המשתמש לצרכים שונים של פעילות האתר כפי שתהיה מעת לעת, לרבות יצירת קשר עם לקוחות ו/או צד ג', פרסום, שיווק וקידום מכירות וכו' אולם בעלי האתר יבצעו אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים בהתאם להוראות כל דין.

8. בשימוש באתר נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהחברה תחשוף ו/או תעביר פרטים מזהים אודותיו אם השאיר שהתקבלו אצלה באמצעות האתר,  ובכלל זה את פרטי המשתמש המצויים כמו גם מספר ה-IP של המחשב ממנו התקשר, זמני ההתקשרות ואורכם, וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המשתמש ו/או לקשר את המשתמש לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט.

המשתמש  מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותם של בעלי האתר לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי , לרבות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם גורם אחר, או בהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש מעבר לקבוע בתקנון זה המסדיר את תנאי השימוש באתר. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהינה לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ובעליו במקרים כאמור.

9. בעלי האתר רשאים למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים ג', במידה ועל פי שיקולם, הנסיבות מצריכות זאת.

10. בעלי האתר רשאים להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מאתרי הקבוצה (כגון "עוגיות" – Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל עקב כך.

שימוש באתר

11. המשתמש/גולש מתחייב, להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של  האתר כמפורט בעמוד זה, וכן להימנע מפגיעה באתר ו/או בצד ג'.

12. המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר ע"י התנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, הפרה של הוראות צנזורה, פגיעה כלשהי בביטחון המדינה או פגיעה בזכויות צדדים ג'.

13. המשתמש (בין אם אנונימי, בין אם רשום) מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, או כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.

14. המשתמש מתחייב, שלא לפגוע באתר, או בבעליו, או במשתמשים אחרים של האתר, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליה לצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או שבעלי האתר לא אישרו קבלתם.

15. המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.

16. המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או לפעול באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.

17. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות  באמצעים טכנולוגיים, תרגומו  (או חלקים ממנו) לשפות נוספות, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר לרבות  בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים וכו', ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של  האתר.

כמו כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, (ו/או שרת) עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

18. המשתמש באתר מתחייב ליידע את בעלי האתר, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.

20. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

קנין רוחני

21. מלוא הזכויות באתר, במידע ובתכנים, בשירותים הקשורים לאתר, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים לגביהם יש לבעלי האתר זכויות שימוש.

בתוך כך, בעלי האתר הנם בעלי זכויות ההפעלה של האתר, ובעלי מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות עיצובים גרפיים, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו, מאגרי נתונים, מערכות ניהול ופיתוח האתר, תוכנות, יישומים וקודים של האתר.

22. המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו לרבות כל מוצר ו/או פלט של המידע, אלא בתנאים כמפורט באתר, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת. כן מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן.

מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

23. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

מובהר כי העתקה ו/או נטילה שיטתית של מודעות מפרסמים באתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות החברה, אסורה בהחלט. 

24. חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים באתרי הקבוצה במסגור (framing), ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתר.

25. חל איסור לבצע קישור למידע או לתכנים באתר המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.

26. בעלי האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור פנימי או חיצוני באתר, לפי שיקול דעתם, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל על טענה בקשר לכך.

התקשרות משתמש עם צדדים שלישיים

27. במסגרת השימוש באתרי הקבוצה עשוי המשתמש להתקשר עם צד שלישי כלשהו (כדוגמת מורה דרך, מסעדה, בית מלון, מוזיאון, אתר תיירות וכיו"ב), בין היתר, לצורך קבלת שירותים, לרבות שירותים בתשלום. התקשרות זו של המשתמש עם אותו צד שלישי, גם במקרה שבו השירות קשור לתכני אתרי הקבוצה, תעשה אך ורק בין המשתמש לאותו צד שלישי והחברה לא תהיה צד לה.

28. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים כאמור, או ביחס לכל התקשרות בין משתמש לצד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או אתרי הקבוצה.

פרסום קרדיט

29. במקרה ובפרסום כלשהו באתר לא ניתן קרדיט ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה, על המשתמש (ו/או היוצר) לפנות אל בעלי האתר ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהא אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום תוך זמן סביר.

פניות לאתר

 30. משתמש המבקש לבטל את רישומו לשירות כלשהו הניתן באתר, או המבקש להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשה זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל בעלתי האתר לכתובת הבאה: ron@allaboutjerusalem.com

דיוור

31. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו לאתר על ידו (טופס יצירת קשר, הרשמה לניוזלטר וכיו"ב), וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את בעלי האתר לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות (דרך טופס ההתקשרות או במייל) להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר  ובעליו בקשר לקבלת דיוור כאמור.   

תנאים נוספים

32. בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

33. בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות את תנאי השימוש  מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר הרלוונטי.

המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש  מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

34. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתרי  לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אבעלי האתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

35. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

36. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד החברה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות הבעלים על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה.

37. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

38. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד בעלי האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת ההבעלים ולא ייחשבו כויתור על זכויותיהם על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

39. תקנון זה יחול לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. בעלי האתר רשאים להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.

40. השימוש באתר "AAJ" כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתרי הקבוצה ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

41. תנאי השימוש באתר "AAJ" מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

42. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את בעלי האתר.

השימוש והגלישה באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה

הזמינו סיור / צרו קשר

מלאו את הטופס ונחזור אליכם במהרה